Търговско дружество „Феникс-недвижими имоти“ ООД е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на Комисията за защита на личните данни на Република България под № 0001298 от 17.06.2004 г.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД обработва личните данни на физическите лица в процеса на осъществяване на предмета си на дейност при строга конфиденциалност, законосъобразно и добросъвестно, данните не се обработват извън целите, за които са събрани, не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, същите са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които са събрани и се заличават и унищожават, когато целите на обработването бъдат постигнати или в изпълнение на изискванията на българското законодателство.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД събира само такъв обем лични данни за физическите лица, какъвто е необходим за изпълнението на целите на съответния договор, подписан между страните, или за вида услуга, поискана от лицата, както и необходимия обем данни, необходими за изпълнение изискванията на трудовото законодателство, данъчните закони и законите в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Република България.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД не обработва т.н. „чувствителни лични“ данни на физическите лица, чието обработване е забранено в чл.5, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД не обработва лични данни на физическите лица за целите на директния маркетинг.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на физическите лица, освен с тяхното изрично съгласие, при изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството или когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на самото лице.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД спазва стриктно настоящата политика за защита на личните данни в отношенията си с физическите лица, клиенти на дружеството в преддоговорен период или след сключване на съответния договор, кандидатите за постъпване на работа в дружеството, назначените служители на трудов договор и лицата, сключили граждански договор със същото.

„Феникс-недвижими имоти“ ООД има право да променя своята политика за защита на личните данни при промяна на законодателството на Република България в тази предметна област, при промяна в своята дейност, касаеща отношенията с физическите лица, потребители на услугите на дружеството, като всички промени ще бъдат незабавно отразявани в настоящия документ и публикувани на официалната интернет страница на дружеството.