І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Условия уреждат отношенията между „Феникс-недвижими имоти“ ООД, наричано по-долу Дружеството, и всяко лице, наричано по-долу Потребител, което ползва интернет страницата (сайта) на „Феникс-недвижими имоти“ ООД.
 2. Дружеството води отворена политика за предоставяне на информацията от публикуваните в сайта оферти за предлагане и търсене на недвижими имоти. Потребителите, които достъпват сайта са от категорията нерегистрирани, които ползват сайта и офертите, обявени в него, като информация или предоставят ограничен обем данни, вкл. лични, при предлагане на собствен недвижим имот. За защита на предоставените от потребителите лични данни, дружеството е публикувало на сайта си Политика за защита на личните данни.
 3. При ползване на интернет страницата на „Феникс-недвижими имоти“ ООД, потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
  • Да изпраща съобщения, изписани на български, английски, руски езици и другите официални езици на Европейския съюз.
  • Да не изпраща търговски, рекламни текстове и/или изображения.
  • Да не изпраща нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители, на служителите на дружеството или накърняващи доброто име на „Феникс-недвижими имоти“ ООД.
 4. Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното писмено съгласие на „Феникс-недвижими имоти“ ООД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с потребителя или негова организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на дружеството.
 5. Ползването на интернет страницата на „Феникс-недвижими имоти“ ООД е безплатно.
 6. В случай, че не приемате настоящите Условия за ползване на интернет страницата на „Феникс-недвижими имоти“ ООД и Политиката за защита на личните данни, моля не използвайте сайта, защото това ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания.
 7. „Феникс-недвижими имоти“ ООД си запазва правото да променя настоящите Условия – те са обновени за последен път на 24.07.2015 г.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Сайтът на „Феникс-недвижими имоти“ ООД предоставя информационен масив с електронни записи – оферти за предлагане на недвижими имоти за продажба, замяна и наемане, за учредяване на вещни права върху недвижими имоти и учредяване право на строеж върху недвижими имоти срещу пазарно обезщетение, продажба на търговски дружества, в активите на които са включени недвижими имоти, както и обяви за търсене на недвижими имоти за покупка, наемане, учредяване право на строеж срещу обезщетение и други законосъобразни сделки с недвижими имоти. Офертите за предлагане включват текст, снимков материал и други сканирани графични изображения, като например скици, разпределения и др. подобни.
 2. Сайтът на „Феникс-недвижими имоти“ ООД предоставя и корпоративна информация за търговското дружество, неговия запазен знак (лого), неговия екип, местоположение, контакти, предоставяни услуги срещу заплащане и други материали в текстови, снимков и графичен вид, свързани с предмета на дейност на дружеството.
 3. Критериите за търсене на информация за конкретен недвижим имот или група такива, начините, по които информацията е профилирана и изложена, нейното съдържание, визия и възможност за ползването на тази информация е част от корпоративната практика на дружеството за предлагане и търсене на недвижими имоти в интернет пространството. Тази практика може да бъде развивана или променяна в зависимост от актуалните тенденции на пазара на недвижимите имоти.
 4. Цялата информация от корпоративната база данни на „Феникс-недвижими имоти“ ООД, публикувана на сайта, е собственост на същото търговско дружество. Информацията постъпва от брокерите на дружеството, от клиентите и от интернет потребители – чрез предоставените на сайта форми за подаване на оферти.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФЕРТИ, ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА НА „ФЕНИКС-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ООД

 1. Дружеството предоставя достатъчна като обем информация за предлаганите недвижими имоти за покупка, наемане или друг вид сделка на всички заинтересовани лица, включително и на други професионални посреднически агенции за недвижими имоти.
 2. Разрешено е отпечатването и съхраняването на копие на съдържанието и функционалността на този сайт единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.
 3. При проявен интерес от конкретна оферта или група такива, брокерите на дружеството предоставят максимално пълна информация за обекта, неговите характеристики и цена, без да предоставят лични данни и координати за връзка със собствениците на имота.
 4. Предоставеното съдържание на офертите, публикувани в базата данни на сайта, са актуални и подробни, с изключение на случаите, в които собствениците на имоти не са уведомили своевременно или умишлено дружеството, че съответният обект е продаден или отдаден под наем. В тези случаи, дружеството не носи отговорност.
 5. „Феникс-недвижими имоти“ ООД може да променя всяка информация на този сайт по всяко време без предупреждение с цел актуалност и пълнота на същата.